• TECHNIK WETERYNARII

  Najważniejsze zadanie i czynność w tym zawodzie to pomaganie lekarzowi weterynarii w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, kontroli stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt. Technik weterynarz określa prawidłową i nieprawidłową budowę zwierząt, jak również pełni nadzór sanitarno-weterynaryjny nad produkcją, składaniem, transportem i obrotem artykułami pochodzenia zwierzęcego. Ponadto asystuje przy zabiegach weterynaryjnych oraz udziela zwierzętom pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

 • TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

  Do najważniejszych zadań technika architektury krajobrazu należy przygotowywanie, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, produkcja roślin ozdobnych i materiałów szkółkarskich. Ponadto istotną umiejętnością jest planowanie i projektowanie trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów. Technik architektury krajobrazu musi umieć posługiwać się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji działań. Ciekawą formą wykonywanych zadań w tym zawodzie może stać się tworzenie dekoracji roślinnych do wystroju wnętrz..

 • TECHNIK HODOWCA KONI

  Do najważniejszych zadań w tym zawodzie należy planowanie i organizowanie wszelkich prac dotyczących hodowli koni, a w tym zapewnienie im odpowiedniej ilości i jakości pasz, odpowiednich warunków stajennych, dbanie o właściwą i systematyczną pielęgnację. Należy posiadać umiejętności poprawnej jazdy konnej. To atutów tego zawodu należy również umiejętność organizowania imprez hipicznych i przeglądów hodowlanych.

 • TECHNIK ROLNIK

  Do najważniejszych czynności w zawodzie technik rolnik należy wykonywanie prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą, jak również prowadzenie sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich. Do specyfiki tego zawodu należy również umiejętność właściwej eksploatacji maszyn i sprzętu rolniczego. Należy również pamiętać o wiedzy ekonomicznej, która jest niezbędna do prowadzenia uproszczonej rachunkowości i obliczania opłacalności produkcji.

 • TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

  Do najważniejszych umiejętności technika żywienia należy przygotowywanie potraw i napojów, czyli posiada wiedzę i doświadczenie potrzebne w pracy kucharza. Ponadto w zawodzie tym można organizować, nadzorować i kierować pracą w otwartych i zamkniętych zakładach żywienia zbiorowego. Technik żywienia obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne, opracowuje jadłospisy oraz zestawy potraw, nadzoruje przestrzeganie wymogów sanitarnych oraz BHP w placówkach gastronomicznych, prowadzi kalkulację cen sprzedaży oraz dokumentację rozliczeniową i techniczną.

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

SPECYFIKACJA ZAWODUTo kierunek dla tych wszystkich, którzy marzą o założeniu firmy zajmującej się projektowaniem, zakładaniem i pielęgnowaniem ogrodów, ale także dla tych wszystkich, którzy będą mieli możliwość pracy przy zagospodarowaniu terenów zieleni w miastach, którzy zachcą pracować w szkółkach lub je założyć.
ZADANIA I CZYNNOŚCI:
Do najważniejszych zadań technika architektury krajobrazu należy przygotowywanie, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, produkcja roślin ozdobnych i materiałów szkółkarskich. Ponadto istotną umiejętnością jest planowanie i projektowanie trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów. Technik architektury krajobrazu musi umieć posługiwać się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji działań. Ciekawą formą wykonywanych zadań w tym zawodzie może stać się tworzenie dekoracji roślinnych do wystroju wnętrz.
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:
Technik architektury krajobrazu może pracować w przedsiębiorstwach, pod nadzorem których znajdują się tereny zieleni: ogrody, skwery, parki lub w instytucjach, w których znajdują się tereny zieleni (osiedla mieszkaniowe, szpitale, zakłady przemysłowe itp.). Może także być zatrudniony w pracowniach projektujących tereny zieleni, w gminnych wydziałach architektury jako asystent projektanta.
Poniżej przedstawiamy istotne informacje związane z nauczanym w szkole zawodem technik architektury krajobrazu, a w specyfikacji po prawej stronie można wyszukać szczegółowe dane dotyczące przedmiotów, języków, przedmiotów rozszerzonych i uzyskiwanych kwalifikacji (w ciągu trwania nauki w technikum uczeń na różnych poziomach zdaje tzw. kwalifikacje, które stanowią o uzyskaniu przez ucznia odpowiedniego tytułu zawodowego).
 • Czteroletni cykl kształcenia, podczas którego przygotowujemy uczniów do zewnętrznego egzaminu zawodowego i matury, a w perspektywie do studiów wyższych. Jako szkoła spełniamy wszelkie normy Ośrodka Egzaminacyjnego, dlatego egzaminy zawodowe zewnętrzne (tzw. kwalifikacje) uczniowie zdają na terenie szkoły.

 • Zapewniamy doskonały poziom nauki, dzięki doświadczonej i wykwalifikowanej kadrze, łączącą wiedzę z praktyką (nasi nauczyciele zawodu technik architektury krajobrazu prowadzą firmy związane z projektowaniem i zakładaniem terenów zieleni).

 • Szkoła jest pod patronatem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dzięki czemu nasi uczniowie zyskują doświadczenie zawodowe podczas zajęć z kadrą akademicką. Ponadto co roku uczestniczymy w Olimpiadzie WiUR organizowanej przez Uniwersytet zdobywając najwyższe miejsca i wyróżnienia (indeks Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu).

 • Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że dzięki bardzo dobrej bazie edukacyjnej  do zajęć praktycznych (tzw. cyklu tygodniowym już od II semestru w klasie pierwszej po 4 godz. tygodniowo), do której należą ogrody dydaktyczne, szklarnie, park z zabytkowym drzewostanem, nasi uczniowie zyskują praktyczne umiejętności, co stanowi wyjątkowy atut na tle innych szkół kształcących w tym zawodzie.

 • W ramach zajęć lekcyjnych uczeń odbywa kurs na prawo jazdy w kategorii B (posiadamy własny ośrodek szkoleniowy), a opłata dotyczy wyłącznie zwrotu kosztów za paliwo.

 • Dodatkowo uczniowie uczestniczą w organizowanych na terenie szkoły kursach specjalistycznych, wyjazdach zawodowych do różnych firm i instytucji związanych z zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni. Uczniowie zdobywają różnorodne doświadczenia zawodowe, dzięki warsztatom, tworzeniu i realizacji projektów zagospodarowania przestrzeni, współpracy z prywatnymi inwestorami i instytucjami.

 • Nasi uczniowie w zawodzie technik architektury krajobrazu poszerzają swoją wiedzę i umiejętności o elementy florystyki i artystycznego układania kwiatów oraz decoupage-u, dzięki organizowanym na terenie szkoły cyklicznym warsztatom.

 • Uczniowie w trzeciej klasie w okresie wiosennym odbywają 3 tygodniową praktykę w wyznaczonych firmach, a latem istnieje możliwość zarobkowego wyjazdu do Niemiec.