• TECHNIK WETERYNARII

  Najważniejsze zadanie i czynność w tym zawodzie to pomaganie lekarzowi weterynarii w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, kontroli stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt. Technik weterynarz określa prawidłową i nieprawidłową budowę zwierząt, jak również pełni nadzór sanitarno-weterynaryjny nad produkcją, składaniem, transportem i obrotem artykułami pochodzenia zwierzęcego. Ponadto asystuje przy zabiegach weterynaryjnych oraz udziela zwierzętom pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

 • TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

  Do najważniejszych zadań technika architektury krajobrazu należy przygotowywanie, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, produkcja roślin ozdobnych i materiałów szkółkarskich. Ponadto istotną umiejętnością jest planowanie i projektowanie trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów. Technik architektury krajobrazu musi umieć posługiwać się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji działań. Ciekawą formą wykonywanych zadań w tym zawodzie może stać się tworzenie dekoracji roślinnych do wystroju wnętrz..

 • TECHNIK HODOWCA KONI

  Do najważniejszych zadań w tym zawodzie należy planowanie i organizowanie wszelkich prac dotyczących hodowli koni, a w tym zapewnienie im odpowiedniej ilości i jakości pasz, odpowiednich warunków stajennych, dbanie o właściwą i systematyczną pielęgnację. Należy posiadać umiejętności poprawnej jazdy konnej. To atutów tego zawodu należy również umiejętność organizowania imprez hipicznych i przeglądów hodowlanych.

 • TECHNIK ROLNIK

  Do najważniejszych czynności w zawodzie technik rolnik należy wykonywanie prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą, jak również prowadzenie sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich. Do specyfiki tego zawodu należy również umiejętność właściwej eksploatacji maszyn i sprzętu rolniczego. Należy również pamiętać o wiedzy ekonomicznej, która jest niezbędna do prowadzenia uproszczonej rachunkowości i obliczania opłacalności produkcji.

 • TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

  Do najważniejszych umiejętności technika żywienia należy przygotowywanie potraw i napojów, czyli posiada wiedzę i doświadczenie potrzebne w pracy kucharza. Ponadto w zawodzie tym można organizować, nadzorować i kierować pracą w otwartych i zamkniętych zakładach żywienia zbiorowego. Technik żywienia obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne, opracowuje jadłospisy oraz zestawy potraw, nadzoruje przestrzeganie wymogów sanitarnych oraz BHP w placówkach gastronomicznych, prowadzi kalkulację cen sprzedaży oraz dokumentację rozliczeniową i techniczną.

REKRUTACJA

REGULAMIN REKRUTACJI

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI

DO ZESPOŁU SZKÓL ROLNICZEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

W TRZCIANCE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

§ 1

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169) oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

§ 2

Warunki ogólne

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.

2. Do dnia 12 lipca 2017r. (do godz. 10:00), szkoła ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych.

3. Do dnia 21 lipca 2017 r. (do godz. 13.00) szkoła podaje listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich w widocznym miejscu w budynku szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uporządkowane w kolejności alfabetycznej, a także najniższą liczbę uprawniających do przyjęcia punktów.

4. W terminie 7 dni od dnia podania listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, pełnoletni kandydat lub rodzic/prawny opiekun kandydata niepełnoletniego może złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

5. Uzasadnienie powinno zostać sporządzone w terminie do 5 dni od dnia złożenia przez pełnoletniego kandydata lub rodzica/prawnego opiekuna kandydata niepełnoletniego. Uzasadnienie to powinno zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia oraz liczbę punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

6. Rodzic/opiekun prawny kandydata lub pełnoletni kandydat może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

7. W sytuacji, gdy po przeprowadzeniu rekrutacji szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor szkoły informuje kuratora oświaty o tym fakcie do dnia 21 lipca 2017 r. (do godz. 15.00) Dyrektor szkoły przeprowadza do 28 sierpnia 2017 r. ewentualne postępowanie uzupełniające.

8. Publikacja wyników rekrutacji uzupełniającej odbywa się w dniu 29.08.2017 r. o godz. 13.00.

§ 3

Oferowane kierunki kształcenia:

1. Kandydat do ZSRCKU w Trzciance może składać podanie o przyjęcie do następujących klas:

a) Technik rolnik

Przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka, biologia

b) Technik weterynarii

Przedmioty rozszerzone: matematyka, chemia

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka,chemia

c) Technik architektury krajobrazu

Przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka, biologia

d) Technik żywienia i usług gastronomicznych

Przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka, biologia

e) Technik hodowca koni

Przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka, biologia

2. W szkole nauczane są dwa języki: język angielski i język niemiecki w zakresie podstawowym i kontynuowanym. Przydział go grup językowych odbywa się na podstawie informacji zawartych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

§ 4

Zasady rekrutacji i wymagane dokumenty:

1. Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 odbywa się w formie elektronicznej. Za pomocą strony www.powiatnowotomyski.edu.com.pl będzie można poznać szczegółową ofertę, wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły oraz sprawdzić wyniki rekrutacji. Rejestracja kandydatów i wypełnianie wniosków możliwe będzie od 22 maja 2017 r. do 9 czerwca 2017 r. Istnieje możliwość dokonania rejestracji w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00.

2. Wydrukowane i podpisane podanie przez jednego z rodziców/opiekunów prawnych należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru do dnia 9 czerwca 2017 r. do godz. 15:00.

3. Od dnia 23 czerwca 2017 r. do 26 czerwca 2017 r. do godz. 15.00. kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

4. Do 27 czerwca 2017 r. w systemie elektronicznego naboru następuje weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

5. Do dnia 20 lipca 2017 r. kandydat dostarcza do sekretariatu szkoły do godziny 12:00 oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, trzy zdjęcia legitymacyjne, potwierdzoną kserokopię certyfikatu językowego (jeśli posiada).

6. Kandydaci przyjęci do klasy pierwszej zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu do 20 lipca 2017 r Skierowanie na badanie można otrzymać w sekretariacie do 13 lipca 2017 r.

7. W procedurze rekrutacyjnej bierze się pod uwagę osiągnięcia kandydatów z przedmiotów oraz inne osiągnięcia udokumentowane stosownym zapisem na świadectwie ukończenia gimnazjum. Tabela poniżej prezentuje sposób przeliczenia tychże osiągnięć na punkty.

Lp.

Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty

Punktacja

Łącznie

1)

Punktacja ocen uzyskanych na świadectwie gimnazjalnym z wybranych zajęć edukacyjnych

 

max 100 punktów

celujący - 18 pkt.

 

 

bardzo dobry - 17 pkt.

 

dobry - 14 pkt.

 

dostateczny - 8 pkt.

 

dopuszczający - 2 pkt.

 

 

a) liczba punktów przyznana za ocenę z języka polskiego na świadectwie ukończenia gimnazjum:

max 18 punktów

b) liczba punktów przyznana za ocenę z informatyki na świadectwie ukończenia gimnazjum:

max 18 punktów

c) liczba punktów przyznana za ocenę z geografii na świadectwie ukończenia gimnazjum:

max 18 punktów

d) liczba punktów przyznana za ocenę z biologii* na świadectwie ukończenia gimnazjum:

max 18 punktów

e) liczba punktów przyznana za ocenę z chemii* na świadectwie ukończenia gimnazjum:

max 18 punktów

* zgodnie z przypisanymi przedmiotami punktowanymi dla poszczególnych zawodów

 

2)

świadectwo z wyróżnieniem

7 punktów

 

3

1) sposób punktowania osiągnięć konkursowych kandydatów na uczniów

a) konkursy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty:

max 18 punktów

 

-        tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.

-        tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.

-        tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

b) konkursy o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieje o zasięgu ogólnopolskim:

- tytuł finalisty konkursów lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.

- tytuł laureata konkursów lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.

- tytuł finalisty konkursów lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.

c) konkursy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty:

-        dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.

-        dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.

-        dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

-        tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.

-        tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

-        tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.

d) konkursy o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim :

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursów lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursów lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursów lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.

- tytuł finalisty konkursów lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt

- tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt

- tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt

 

2) sposób punktowania wysokiego miejsca w zawodach innych niż wymienione wyżej:

 

a) międzynarodowe - 4 pkt.

b)   krajowe - 3 pkt.

c)    wojewódzkie - 2 pkt.

d)   powiatowe - 1 pkt.

 

jeżeli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcia z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągniecie tego ucznia w tych zawodach

 

4)

aktywność społeczna kandydata w tym na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu

 

3 punkty

5)

1) przeliczanie punktów za procentowe wyniki z egzaminu gimnazjalnego:

 

max 100 punktów

a) „część humanistyczna”

max 40 punktów

- język polski (wynik przedstawiony w procentach *0,2)

 

- historia i wiedza o społeczeństwie (wynik przedstawiony w procentach *0,2)

 

b) „część matematyczno-przyrodnicza”

max 40 punktów

- matematyka (wynik przedstawiony w procentach *0,2)

 

- przedmioty przyrodnicze (wynik przedstawiony w procentach *0,2)

 

c) „część z języka obcego nowożytnego” (wynik przedstawiony w procentach *0,2)

max 20 punktów

 

 

2) przeliczanie na punkty ocen osób zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego w części:

 

a) język polski i matematyka - ocena wyrażona w stopniu:

 

celującym - 20 pkt.

 

bardzo dobrym - 18 pkt.

 

dobrym - 13 pkt.

 

dostatecznym - 8 pkt.

 

dopuszczającym - 2 pkt.

 

b) historia i wiedza o społeczeństwie- ocena wyrażona w stopniu:*

 

celującym - 20 pkt.

 

bardzo dobrym - 18 pkt.

 

dobrym - 13 pkt.

 

dostatecznym - 8 pkt.

 

dopuszczającym - 2 pkt.

 

* liczba punktów uzyskana po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2

 

c) biologia, chemia, fizyka, geografia - ocena wyrażona w stopniu:*

 

celującym - 20 pkt.

 

bardzo dobrym - 18 pkt.

 

dobrym - 13 pkt.

 

dostatecznym - 8 pkt.

 

dopuszczającym - 2 pkt.

 

* liczba punktów uzyskana po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4

 

d) język obcy nowożytny na ocena wyrażona w stopniu:

 

celującym - 20 pkt.

 

bardzo dobrym - 18 pkt.

 

dobrym - 13 pkt.

 

dostatecznym - 8 pkt.

 

dopuszczającym - 2 pkt.

 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW

200 punktów

MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA

8. Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej przyjmowani są:

a) laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;

b) laureaci lub finaliści olimpiad dla gimnazjalistów:

Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów,

Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów,

Olimpiady Informatycznej dla Gimnazjalistów;

c) laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych kuratorów oświaty (jak w pkt. 3 tabeli).

Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających zdobycie tytułu laureata lub finalisty.

ZASADY REKRUTACJI

I. Oferowane kierunki kształcenia:

1. Kandydat do ZSRCKU w Trzciance może składać podanie o przyjęcie do następujących klas

a) Technik rolnik
 • Przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia
b) Technik weterynarii
 • Przedmioty rozszerzone: matematyka, chemia
c) Technik architektury krajobrazu
 • Przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia
d) Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia

e) Technik hodowca koni
 • Przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia

2. W szkole nauczane są dwa języki: język angielski i język niemiecki w zakresie podstawowym i kontynuowanym. Przydział go grup językowych odbywa się na podstawie informacji zawartych na świadectwie ukończenia gimnazjum.


II. Zasady rekrutacji i wymagane dokumenty:
1. Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 odbywa się w formie elektronicznej. Za pomocą strony www.powiatnowotomyski.edu.com.pl będzie można poznać szczegółową ofertę, wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły oraz sprawdzić wyniki rekrutacji. Rejestracja kandydatów i wypełnianie wniosków możliwe będzie od 22 maja 2017r. do 9 czerwca 2017r. Istnieje możliwość dokonania rejestracji w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00.

2. Wydrukowane i podpisane podanie przez jednego z rodziców/opiekunów prawnych należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru do dnia 9 czerwca 2017 r do godz. 15:00.

 
Więcej szczegółów i pełny dokument wewnątrzszkolnych zasad rekrutacji znajduje się w zakładce: regulamin rekrutacji
DRZWI OTWARTEPragniemy zaprosić Was - gimnazjalistów i waszych rodziców na DRZWI OTWARTE, w których zaprezentujemy wszystkie nasze atuty, będzie można obejrzeć poszczególne pracownie i zapoznać się z pełną ofertą szkoły. Będziemy na Was czekać w dwóch dogodnych dla was terminach:
SOBOTA, 1 kwietnia 2017r. w godz. od 10.00 do 13.00 Rozpoczniemy od oficjalnego przywitania gości i krótkiego występu, a następnie przystąpimy do oprowadzania Was w asyście uczniów i nauczycieli.
WTOREK, 25 kwietnia 2017r. w godz. do 16.00 do 19.00
Propozycja kolejnego spotkania, tym razem wciągu tygodnia. Tym razem oprócz rzetelnej informacji proponujemy wspólne zajęcia i dobrą zabawę.
Zapraszamy na DRZWI OTWARTE, ponieważ:
 • zapewnimy wiele atrakcji dla Ciebie i całej Twojej rodziny,

 • szkołę i jej otoczenie trzeba zobaczyć na własne oczy, gdyż żadne zdjęcie czy film nie odda jej uroku i wyjątkowości,

 • chcemy dokładnie pokazać specyfikę poszczególnych zawodów wraz z bazą dydaktyczną,

 • będzie można doświadczyć tej wyjątkowej atmosfery, która towarzyszy życiu szkoły,

 • będziesz mógł poznać swoje predyspozycje zawodowe przez profesjonalne badania preferencji zawodowych,

 • w szkolnej kawiarence będą na Ciebie czekać przepyszne wypieki,

 • spotkasz uczniów i nauczycieli, którzy opowiedzą o szkole i jej życiu (zajęciach dodatkowych, rozwijaniu pasji i talentów),

 • dzięki temu przekonasz się, że nasza szkoła spełni Twoje oczekiwania, a rodzice utwierdzą się w słuszności Twojego wyboru.
ZGŁOSZENIE KANDYDATA
Przeprowadzenie elektronicznej rejestracji będzie możliwe dopiero od 23 maja 2016r. Zapraszamy ponownie w późniejszym terminie.